Website trọn gói - gói 1
 

Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần, không thường xuyên cập nhật thông tin và thông tin đưa lên website cũng giới hạn.

 

Website trọn gói - gói 2
 

   Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần nhưng số trang web lớn hơn trọn gói 1, tức là không thường xuyên cập nhật thông tin, và thông tin đưa lên website không giới hạn, nhưng TCSOFT sẽ hỗ trợ việc cập nhật thông tin cho khách hàng.

Website trọn gói - gói 3
 

Là website động (trang web động, quản lý trang web bằng phần mềm, lập trình các module), phù hợp với việc xây dựng website để xúc tiến kinh doanh trực tuyến và quảng cáo sản phẩm dịch vụ, trang web sẽ có các chức năng để cập nhật thông tin thường xuyên hàng ngày hoặc hàng tuần, …